یادی از گذشته

یادی از گذشته

سرکار خانم تقی زاده (مسوول اجرایی طرح آموزش های فنی و حرفه ای) و سرکار خانم اشرفی (کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان) در حال بازدید از فرایند اجرای طرح در استان های تهران و قم

سرکار خانم تقی زاده (مسوول اجرایی طرح آموزش های فنی و حرفه ای) و سرکار خانم اشرفی (کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان) در حال بازدید از فرایند اجرای طرح در استان های تهران و قم در رشته های حسابداری، نقشه کشی، تعمیرات، کشت صیفی جات، پرورش زعفران، ماشین نویسی، و ... در سال 2002 (1381).

در ادامه برخی عکس های مربوط به این پروژه را که برای 200 نفر از واجدین شرایط (ضمن تامین تسهیلات ایاب و ذهاب و اقلام آموزشی) تحت نظارت اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با تامین مالی کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان اجرا گردید، به نظاره می نشینیم.